Algemene voorwaarden

1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna, de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Kanzi® Nederland Sony 2023 Wedstrijd (hierna, de “Wedstrijd”), georganiseerd door EFC CV, met zetel te 3840, Borgloon, Kernielerweg 59E België en met ondernemingsnummer 0479.723.594 (hierna, “EFC”). Door te participeren aan de Wedstrijd, accepteert de deelnemer (hierna, de “Deelnemer”) expliciet de Algemene Voorwaarden en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan

De Wedstrijd vindt plaats van 07-03-2023 tot en met 02-04-2023 middernacht 24u (hierna, de “Duurtijd”). EFC behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd (of enig deel van de Wedstrijd) te wijzigen, uit te stellen, te verminderen of te annuleren.

2 - Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemers aan de wedstrijd dienen minstens 18 jaar of ouder te zijn. Deelnemers onder de leeftijd van 18 jaar zijn verplicht om een expliciete toelating te verkrijgen van hun ouder(s) en/of voogd(en) om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd. Deze toelating moet voorgelegd worden aan EFC op diens eerste verzoek. Werknemers van EFC, hun familieleden en werknemers van de Kanzi® Europese partners en hun respectievelijke familieleden zijn niet toegelaten om deel te nemen aan de Wedstrijd.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is deelname aan de Wedstrijd mogelijk voor iedereen die binnen de Duurtijd op de website www.yesyoukanzi.com (hierna de “Promotiewebsite”), een vrij geformuleerde, korte tekst inzendt met een tip om meer energie te hebben (hierna, “PowerHack”). De ingezonden PowerHacks worden automatisch geüpload op de Promotiewebsite.

3 - Beoordelingsprocedure

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, worden de winnaars van de Wedstrijd als volgt gekozen:

Een op voorhand aangewezen jury beoordeelt de door de Deelnemers ingezonden PowerHacks na het einde van de Duurtijd van deze Wedstrijd. De jury bestaat uit een driekoppig panel. De beoordeling is gebaseerd op het niveau van originaliteit en stelt de jury in staat om vijf (5) winnaars onder de Deelnemers aan te wijzen. De beslissing inzake het aanwijzen van de winnaars is definitief en de jury moet de gemaakte keuze ook niet verantwoorden. Ieder van deze gekozen winnaars ontvangt dezelfde prijs overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

4 - Prijzen en prijsverdeling

De volgende prijzen worden uitgereikt aan de winnende Deelnemers van de Wedstrijd:

De winnaars worden door een op voorhand aangewezen jury gekozen op 6 april 2023. EFC maakt daarbij de voornamen van de winnaars en bijhorende PowerHacks bekend op de Promotiewebsite. De prijzen worden binnen een redelijke termijn en sowieso niet later dan één (1) week na de aanwijzing van de winnende Deelnemers toegekend.

Elke Deelnemer kan slechts één prijs winnen. De winnende Deelnemers ontvangen een e-mail (op het door hun opgegeven e-mailadres bij deelname) binnen twee (2) weken na de beoordelingsprocedure tijdens dewelke zij als winnaars zijn aangeduid (zijnde uiterlijk 20 april 2023).

Als een winnende Deelnemers niet reageert op deze e-mail binnen vijf (5) kalenderdagen na deze ontvangen te hebben, dan verliest hij/zij het recht om de gewonnen prijs op te eisen. EFC is in zulk geval gerechtigd om een andere inzending te selecteren op basis van de originaliteit van de andere inzending en deze prijs aan de desbetreffende Deelnemer toe te wijzen volgens dezelfde procedure als beschreven in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

De prijs wordt toegezonden naar het thuisadres van de winnende Deelnemer. Het thuisadres zal nadien opgevraagd worden via het e-mailadres dat reeds door de winnende Deelnemer werd opgegeven bij deelname aan de wedstrijd. Door het deelnemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de Deelnemer expliciet dat het winnen van de prijzen onderhevig kan zijn aan de heffing van inkomstenbelasting(en), waarvoor de Deelnemer individueel en geheel gehouden is voor de betaling hiervan. Prijzen van de Wedstrijd kunnen niet omgewisseld worden tegen cash of andere voordelen in natura.

In het geval dat een Deelnemer op onrechtmatige wijze enige relevante informatie in verband met de Wedstrijd verbergt, fraude pleegt of op enige wijze onrechtmatig handelt ten aanzien van EFC of enige van haar derde partij(en) of de Algemene Voorwaarden op enige wijze schendt, dan behoudt EFC zich expliciet het recht voor om deze Deelnemer uit te sluiten om aan deze Wedstrijd en/of toekomstige acties van EFC deel te nemen. Indien de uitgesloten Deelnemer een (1) prijs heeft gewonnen in de Wedstrijd, dan wordt deze automatisch teruggetrokken door EFC.

Het recht op een prijs vervalt indien de prijs niet binnen zes (6) weken na de eerste kennisgeving van het winnen van de prijs toegezonden kan worden voor redenen toerekenbaar aan de winnende Deelnemer, waarna een andere winnende inzending zal worden gekozen volgens dezelfde procedure als beschreven in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

5 - Privacy- en gegevensbescherming

EFC verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van een Deelnemer (naam, voornaam, e-mailadres en postcode; ingeval van een winnende Deelnemer ook het thuisadres waarnaar de prijs verzonden dient te worden), opgegeven tijdens de registratie van de Wedstrijd voor de volgende doeleinden:

  1. Om de Wedstrijd te organiseren en vlot te kunnen laten verlopen;
  2. om de winnende Deelnemers kennis te geven van hun recht op een prijs;
  3. om de winnaars te publiceren;
  4. om fraude te beteugelen.

EFC behoudt deze gegevens tot de prijzen voor de Wedstrijd volledig zijn uitgedeeld aan de winnaars van de Wedstrijd.

Mits toestemming van de Deelnemer, worden persoonsgegevens die de betrokken Deelnemer opgeeft bij deelname aan de Wedstrijd of die in het kader van de deelname anderszins in het bezit van Kanzi® komen, verder opgeslagen nadat de prijzen voor de Wedstrijd volledig zijn uitgedeeld aan de winnaars van de Wedstrijd. Indien de Deelnemer daartoe toestemming geeft, kan Kanzi die persoonsgegevens ook aan het social media-account van de Deelnemer koppelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het voeren van gerichte aanbiedingen van Kanzi® aan de Deelnemer of gerichte communicaties door Kanzi® op social media aan de Deelnemer (bijv. book) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief van EFC, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrieven aan de interesse van de Deelnemer aan te passen en specifiek voor deze Deelnemer interessante aanbiedingen te kunnen tonen.

Persoonsgegevens van Deelnemers verwerkt door EFC kunnen worden geïnspecteerd, gecorrigeerd en gewist door EFC op elk moment en/of het gebruik van deze persoonsgegevens kan op elk moment geprotesteerd worden door de Deelnemer aan wie deze persoonlijke gegevens toebehoren. Om het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens te protesteren, moet de Deelnemer een kennisgeving hiervan sturen naar het hiernavolgende e-mailadres: info@kanziapple.com. De herroeping van de toestemming van de Deelnemer heeft tot gevolg dat (i) de persoonlijke gegevens onmiddellijk permanent gewist worden en dat (ii) de Deelnemer niet langer kan deelnemen aan de Wedstrijd.

Indien u meer informatie wenst over hoe EFC omgaat met uw persoonsgegevens, kan u onze privacyverklaring raadplegen via volgende hyperlink: https://www.efcfruit.com/nl/privacy.

6 - Aansprakelijkheid

Onverminderd het dwingend recht, is EFC (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste kansen, verlies van data, etc., die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Wedstrijd (hierna, “Schade”), behoudens in geval van opzet of zware fout van EFC of van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van EFC vormt uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

EFC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur die een goed verloop van de Wedstrijd in de weg staat. EFC behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor een goed verloop van de Wedstrijd. EFC kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een Sony-product na verzending door de Partner vertraging oploopt, verloren of beschadigd raakt, volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, of door enige andere gebeurtenis wijzigingen ondergaat.

Onverminderd het dwingend recht, is EFC niet aansprakelijk voor enige Schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers gewonnen en door de Partner aan de Deelnemers geleverde Sony producten en verstrekt geen enkele waarborg en/of garantie ten aanzien van deze Sony producten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan).

EFC aanvaardt géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige Schade die een Deelnemer lijdt of zou kunnen lijden ten gevolge van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd of welke resulteert van of enigszins gerelateerd is aan de Wedstrijd, zoals (niet-beperkend opgesomd): enige Schade ten gevolge van gebreken in haar netwerk, computer hardware of software of enige vertraging welke kan resulteren in het verlies van de deelname van een Deelnemer of vertragingen, enig verlies resulterend uit of gerelateerd aan het veranderen of annuleren van de Wedstrijd, enige bijkomende kosten die een Deelnemer zou of moet dragen in verband met de deelname aan de Wedstrijd, met uitzondering van enige (directe of indirecte) Schade te wijten aan een direct toe te wijzen onrechtmatige daad van EFC.

De door EFC gehanteerde sociale mediakanalen om consumenten uit te nodigen tot deelname aan de Wedstrijd (hierna, de “Social Media”), kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld in verband met de Wedstrijd. Op geen enkele manier wordt deze Wedstrijd gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door de Social Media. De Deelnemers verstrekken ook enkel gegevens aan EFC, niet aan de gehanteerde Social Media.

EFC (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bijkomende kosten die een Deelnemer maakt in (direct of indirect) verband met de deelname aan de Wedstrijd en/of met de aanvaarding en/of het gebruik van een Sony product.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Promotiewebsite en de daarin opgenomen gegevens, staat EFC niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens vermeld op de Promotiewebsite. EFC is niet aansprakelijk voor enigerlei Schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Promotiewebsite en/of (on)bereikbaarheid van de Promotiewebsite. Kanzi® is een geregistreerd en gedeponeerd handelsmerk. Niets wat op enige wijze verband houdt met de inhoud van de Wedstrijd en/of bekendmaking(en) hiervan mogen gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van EFC hiertoe.

7 - Correspondentie – klachtenprocedure

Alle bijkomende aankondigingen en/of bekendmakingen en/of directe correspondentie in verband met de Wedstrijd door EFC maken volledig deel uit van de Algemene Voorwaarden. Onverminderd de Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht op de Wedstrijd, zijn alle beslissingen van EFC in het verband met de Wedstrijd finaal en bindend.

In het geval van enige discussie in verband met het verloop van de Wedstrijd en/of het toekennen van de prijzen, dan moeten alle klachten hieraan gerelateerd toegezonden worden aan EFC via info@kanziapple.com. In het geval dat een klacht is toegezonden door een winnende Deelnemer, dan moet deze klacht toegezonden worden aan EFC binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving van EFC te hebben ontvangen omtrent het winnen van de prijs.

Een onafhankelijke en onpartijdige jury beraadslaagt over deze klacht, neemt een beslissing hierover en communiceert haar beslissing hierover schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen nadat deze beslissing is genomen.

8 - Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom betreft alle intellectuele, industriële en andere (eigendoms-)rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, tekeningen, octrooirechten, knowhow, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, goodwill, bescherming van vertrouwelijke informatie, alsook aanvragen voor een van voorgaande elementen en alle soortgelijke rechten die van tijd tot tijd in enig rechtsgebied worden erkend, samen met alle rechten om actie te ondernemen in verband met de inbreuk op een van voorgaande elementen (hierna, de “IP”).

Alle IP op de PowerHacks die door de Deelnemers aan EFC worden toegezonden worden hierbij exclusief, volledig (voor zover als wettelijk toegestaan) en voor de gehele beschermingsduur van de IP onvoorwaardelijk en onherroepelijk overgedragen aan EFC vanaf het toezenden van de betreffende PowerHack aan EFC.

De Deelnemer doet afstand van al diens eventueel toekomende persoonlijkheidsrechten, dan wel zal daar geen beroep op doen. EFC zal aldus gerechtigd zijn om de PowerHacks wereldwijd en onvoorwaardelijk te exploiteren, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van EFC.

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat voor deze overdracht en exploitatie van rechten bepaald in dit artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de mogelijkheid tot deelname aan de Wedstrijd de volledige en voldoende vergoeding is voor de overdracht van rechten die voortvloeit uit dit artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

9 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De Wedstrijd en de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het Nederlandse recht. In het geval dat er enig (gerechtelijk) geschil zou ontstaan, dan zijn enkel de rechtbanken van de provincie Limburg hiervoor bevoegd. EFC handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van de Nederlandse Kansspelautoriteit.